CPD

ПРОГРАМА CPD ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЛЯ ЧЛЕНІВ ICFM UKRAINE
CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT- CPD- ПОСТІЙНИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК
ПРОГРАМИ ПО МСФЗ
 • IAS І IFRS ЗМІНИ
 • ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР >>>
 • ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЯК ЕЛЕМЕНТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ >>>
 • ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ МІЖНАРОДНОГО ОБЛІКУ >>>
 • ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ПО МСФЗ >>>
 • ФІНАНСОВА МОЗАЇКА: ПРАКТИКА СКЛАДАННЯ. АНАЛІЗ. ОЦІНКА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ >>>
 • АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
 • ФІНАНСОВА МСФЗ ЗВІТНІСТЬ
 • ПРОЦЕДУРИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗВІТНОСТІ >>>
 • ТРАНСФОРМАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ ПО МСФЗ. ОГЛЯД І ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ >>>
 • КОНСОЛІДОВАНА ЗВІТНІСТЬ ВІДПОВІДНО ДО МСФЗ >>>
 • ОБЛІК НЕОБОРОТНІ АКТИВИ >>>
 • ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА: ЗАСТОСУВАННЯ МСФЗ >>>
ПРОГРАМИ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ
 • ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА: ВИМОГИ П(С)БО
 • ПОДВІЙНИЙ ТРАКТАТ: БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І ПОДАТКИ. ФОРМУВАННЯ ЗВІТНОСТІ П(С)БО >>>
 • БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ДЛЯ КЕРІВНИКА >>>
 • ОБЛІК ВИТРАТ І СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ >>>
 • ОБЛІК ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ >>>
 • УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК НА ВИРОБНИЦТВІ
 • ВСЕ ПРО ВІДРЯДЖЕННЯ. ВІДПУСТКИ >>>
 • АНАЛІЗ ОБЛІКУ З ПОЗИЦІЇ ТРАКТУВАНЬ П(С)БО >>>
 • ВСЕ ПРО ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ. ТРУДОВІ ПЕРЕВІРКИ
 • АВТОМОБІЛЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ >>>
 • ОСНОВНІ ЗАСОБИ І НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ >>>
 • АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА: ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ. ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ >>>
 • РЕСТОРАННИЙ БІЗНЕС >>>
 • ВСЕ ПРО ТУРИЗМ
 • ВСЕ ПРО НЕПРИБУТКОВІ ОРГАНИЗАЦІЇ
 • ПРАВОВІ АСПЕКТИ ОПОДАТКУВАННЯ
 • ПРЕДСТАВНИЦТВА ІНОЗЕМНИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ
 • РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ВІД «А» ДО «Я» >>>
 • ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ І ОПЛАТА ПРАЦІ: ВСЕЧТО ПОВИНЕН ЗНАТИ БУХГАЛТЕР >>>
 • ВНЕШЕЕКОНОМІЧЕСКАЯ ДІЯЛЬНІСТЬ >>>
ПРОГРАМИ З УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ
 • ФІНАНСОВА ДІАГНОСТИКА КОМПАНІЇ: КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД. ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ. НА ПРИКЛАДІ ЗВІТНОСТІ УЧАСНИКІВ
 • АНТИКРИЗОВІ ЗАХОДИ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ >>>
 • БЮДЖЕТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ >>>
 • ГРОШОВИЙ ПОТІК: АНАЛІЗ І УПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ КАЗНАЧЕЙСТВА >>>
 • ІНВЕСІТІЦІОННИЙ АНАЛІЗ: ПРАКТИКА ОЦІНКИ ПРИВАБЛИВОСТІ ІНВНСТІЦІОННОГО ПРОЕКТУ >>>
 • КІЛЬКІСНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ >>>
 • КРИЗА – БЮДЖЕТ: ЯК ФОРМУВАТИ ТА ВПРОВАДЖУВАТИ >>>
 • РИЗИК МЕНЕДЖМЕНТ
 • ЛІЗИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ КОМПАНІЇ >>>
 • НЕФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ ОЦІНКИ ПРИВАБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ >>>
 • ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ >>>
 • ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ СЛУЖБИ >>>
 • ВНУТРІШНІЙ АУДИТ – РЕНТГЕН ПІДПРИЄМСТВА
 • СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФІНАНСУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ >>>
 • УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ КАПІТАЛУ >>>
 • УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ У СФЕРІ ПОСЛУГ >>>
 • УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ПІДПРИЄМСТВА >>>
 • ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА >>>
 • ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА >>>
 • ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ КОМПАНІЇ ВІД КЛАСИКИ ДО МОДЕРНА >>>
 • ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ >>>
 • ФІНАНСОВИЙ ДИРЕКТОР >>>
 • ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ >>>
 • ЕФЕКТИВНЕ ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ У ПОТОЧНОГО ЕКОНОМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ >>>
ПРОГРАМИ З УПРАВЛІННЯ МЕНЕДЖМЕНТОМ
 • СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ДЛЯ КЕРІВНИКА
 • СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
 • СТРАТЕГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ
 • HRM. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
 • ОСОБИСТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФІНАНСИСТІВ
 • ТЕХНОЛОГІЇ ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЇ
 • ВЛАДА: ЯК ОТРИМАТИ, НА ЩО ВИКОРИСТОВУВАТИ, ЧИМ ЗАХИСТИТИ >>>
 • СТРАТЕГІЧНА ФОКУС – ГРУПА. УПРАВЛІННЯ МЕНЕДЖМЕНТОМ ТА ПІДПРИЄМСТВОМ